Algemene voorwaarden cursussen

1. Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ‘Geert Poort Training en online communicatie’ en een opdrachtgever/cursist wat betreft cursussen, workshops en incompany-opleidingen, hierna aangeduid met cursus(sen).

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen mogelijk als ze door ‘Geert Poort Training en online communicatie’ schriftelijk zijn bevestigd.

2. Inschrijving
De overeenkomst tussen ‘Geert Poort Training en online communicatie’ en opdrachtgever/cursist komt tot stand afhankelijk van de manier van inschrijven.

  • Door het invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier op de website.
  • Door een schriftelijke bevestiging van ‘Geert Poort Training en online communicatie’ aan de cursist na inschrijving via e-mail, met vermelding van NAW-gegevens, factuuradres en gewenste cursus.
  • Door een schriftelijke bevestiging van ‘Geert Poort Training en online communicatie’ aan de cursist na een telefonische aanmelding.
  • Door ondertekening van een offerte door opdrachtgever en ‘Geert Poort Training en online communicatie’ bij incompany-cursussen.

‘Geert Poort Training en online communicatie’ zal de persoonsgegevens die uit de inschrijving zijn verkregen volgens wettelijke voorschriften beheren.

3. Tarieven
De tarieven voor cursussen zoals vermeld op de website zijn inclusief cursusmateriaal en exclusief 21% btw en aanvullende literatuur. ’Geert Poort Training en online communicatie’ heeft het recht om de tarieven van cursussen met opgaaf van reden aan te passen. Het tarief voor een incompany-cursus wordt vooraf schriftelijk vastgelegd.

4. Betaling
Betaling voor deelname aan een cursus of voor een incompany-cursus vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum aan ‘Geert Poort Training en online communicatie’.

Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting kan ‘Geert Poort Training en online communicatie’ overgaan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering. De kosten daarvan komen voor rekening van opdrachtgever of cursist.

5. Annulering
Tot twee weken voor aanvang van de cursus kan kosteloos geannuleerd worden. Annulering dient schriftelijk te gebeuren. Als de annulering minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvindt, is de opdrachtgever/cursist het gehele cursusbedrag verschuldigd.
Bij verhindering mag een collega of vervanger de plaats innemen van de aangemelde cursist. De opdrachtgever moet deze vooraf schriftelijk aanmelden.

In het geval de opdrachtgever/cursist na aanvang van de cursus de deelname beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever/cursist geen recht op enige terugbetaling. Als de tussentijdse beëindiging het gevolg is van aantoonbare overmacht, zoals ziekte of calamiteit, kan aanspraak gemaakt worden op restitutie van het cursusgeld.

De cursussen die ‘Geert Poort Training en online communicatie’ aanbiedt, vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding.

‘Geert Poort Training en online communicatie’ kan zonder opgaaf van reden de cursus  annuleren of deelname van een cursist weigeren. De opdrachtgever/cursist krijgt dan het reeds betaalde cursusgeld terug.

‘Geert Poort Training en online communicatie’ heeft het recht om tijd en locatie van de cursus te wijzigen.

6. Auteursrecht
Het auteursrecht op lesmateriaal en teksten die door ‘Geert Poort Training en online communicatie’ zijn gemaakt, berust bij ‘Geert Poort Training en online communicatie’. De opdrachtgever/cursist mag geen informatie, geheel of gedeeltelijk, publiceren of op welke wijze dan ook vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke toestemming van ‘Geert Poort Training en online communicatie’.

7. Overige bepalingen
Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen opdrachtgever/cursist is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of overeenkomsten tussen ‘Geert Poort Training en online communicatie’ en opdrachtgever/cursist, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank in Arnhem.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn